ທ່ານຮູ້ແລ້ວບໍ່ ມູນຄ່າໃນການກໍ່ສ້າງ ແລະ ນ້ຳໜັກຂອງ ປະຕູໄຊ ເທົ່າໃດ ?

ຫຼາຍຄົນອາດຈະບໍ່ຮູ້? ຕາມການຄຳນວນຂອງກົມກໍ່ສ້າງຂອງກອງທັບ ໃນສະໄຫມພະລາຊະອານາຈັກລາວ – ອະນຸສາວະລີ ປະຕູໄຊແຫ່ງນີ້. ເມື່ອສ້າງແລ້ວຈະມີນ້ຳໜັກລວມທັງໝົດ ປະມານຫົກພັນ (6000 ) ຕັນ- ໃຊ້ງົບປະມານການກໍ່ສ້າງປະມານຫົກສິບສາມ (63) ລ້ານກີບ
ໂຄສະນາ

ແນະນຳ

You cannot copy content of this page