10 ຄວາມເຂົ້າໃຈຜິດ ທີ່ເຮັດໃຫ້ຄົນເຮົາທຸກໄປຈົນຕາຍ

2277

10 ຄວາມເຂົ້າໃຈຜິດ ທີ່ເຮັດໃຫ້ຄົນເຮົາທຸກໄປຈົນຕາຍ

1.ເຂົ້າໃຈວ່າ ບັນຫາຄືສິ່ງທີ່ຕ້ອງປະຕິເສດ
ບໍ່ເຂົ້າໃຈວ່າ ບັນຫາຄືເລື່ອງທຳມະດາທີ່ຕ້ອງຮຽນຮູ້ແລະຍອມຮັບ

2.ເຂົ້າໃຈວ່າ ຄວາມສຸກເປັນສິ່ງທີ່ຕ້ອງສະແຫວງຫາ
ບໍ່ເຂົ້າໃຈວ່າ ຂະນະໃດທີ່ຍັງສະແຫວງຫາຄວາມສຸກຈະບໍ່ມີມື້ເກີດ

3.ເຂົ້າໃຈວ່າ ຄວາມຄິດຄວບຄຸມໄດ້
ບໍ່ເຂົ້າໃຈວ່າ ບໍ່ມີໃຜຄວບຄຸມຄວາມຄິດໄດ້
ເພາະຄວາມຄິດຄືທາດປຸງແຕ່ງຕາມທຳມະຊາດ

4.ເຂົ້າໃຈວ່າ ອີກດົນນານກວ່າຈະຕາຍ
ບໍ່ເຂົ້າໃຈວ່າ ຄວາມຕາຍມາເຖິງໄດ້ທຸກເມື່ອ

5.ເຂົ້າໃຈວ່າ ເຮັດດີແລ້ວຕ້ອງໄດ້ດີ
ບໍ່ເຂົ້າໃຈວ່າ ເຮັດດີບໍ່ໄດ້ຫຍັງນອກຈາກໄດ້ລະກິເລດ

6.ເຂົ້າໃຈວ່າ ຊີວິດຕ້ອງສະແຫວງຫາຄວາມຫມັ້ນຄົງ
ບໍ່ເຂົ້າໃຈວ່າ ຄວາມຫມັ້ນຄົງເປັນສິ່ງທີ່ເປັນໄປບໍ່ໄດ້

7.ເຂົ້າໃຈວ່າ ດີກັບເຂົາແລ້ວເຂົາຕ້ອງດີກັບເຮົາ
ບໍ່ເຂົ້າໃຈວ່າ ເຮົາມີຫນ້າທີ່ດີກັບເຂົາ
ສ່ວນເຂົາຈະດີຫລືບໍ່ດີກັບເຮົາມັນກໍເລື່ອງຂອງເຂົາ

8.ເຂົ້າໃຈວ່າ ຕ້ອງຮັກສາທຸກສິ່ງໃຫ້ດີທີ່ສຸດ
ບໍ່ເຂົ້າໃຈວ່າ ດີທີ່ສຸດຄືບໍ່ມີຫຍັງໃຫ້ຕ້ອງຮັກສາ

9.ເຂົ້າໃຈວ່າ ຄວາມສຳເລັດຄືສິ່ງສູງສຸດ
ບໍ່ເຂົ້າໃຈວ່າ ການຢຶດໃນຄວາມສຳເລັດນັ້ນແຫຼະທຸກຂັ້ນສູງສຸດ

10.ເຂົ້າໃຈວ່າ ຕົນເອງສຳຄັນທີ່ສຸດ
ບໍ່ເຂົ້າໃຈວ່າ ເລື່ອງສຳຄັນທີ່ສຸດຄືການບໍ່ມີຕົນເອງ
ທີ່ມາ: ນັກທຸລະກິດ New CEO Laos