ອ່ານເລີຍ! 5 ຄຳແນະນຳສຳລັບການສັກວັກຊີນເຂັມທີ່ 3

685

ອ່ານເລີຍ! 5 ຄຳແນະນຳສຳລັບການສັກວັກຊີນເຂັມທີ່ 3
ຄໍາແນະນໍາການນໍາໃຊ້ Booster dose ດັ່ງນີ້

1. ຖ້າສັກວັກຊິນ Astra zenaca ເຂັມ 1 , ເຂັມ 2 ມາແລ້ວ ສາມາດ ສັກ Astra Zeneca ເຂັມທີ 3 ໄດ້
(ຕ້ອງ ສັກເຂັມ ທີ 2 ມາແລ້ວ 5 ເດືອນຂື້ນໄປ).

2. ຖ້າສັກວັກຊິນ Sinopharm ເຂັມ 1 , ເຂັມ 2 ມາແລ້ວ ສາມາດ ສັກ Astra Zeneca ເຂັມ ທີ 3 ໄດ້
(ຕ້ອງສັກເຂັມ ທີ 2 ມາແລ້ວ 5 ເດືອນຂື້ນໄປ).

3. ຖ້າສັກວັກຊິນ J&J ເຂັມ 1 ສາມາດ ສັກ: Astra Zeneca ເປັນເຂັມທີ 2 ໄດ້ (ຕ້ອງສັກມາແລ້ວ 5 ເດືອນ
ຂື້ນໄປ).

4. ຖ້າສັກວັກຊີນ Pizer ເຂັມ 1 ສາມາດ ສັກ Astra Zeneca ເປັນເຂັມ ທີ 2 ໄດ້ ( ຕ້ອງສາມາແລ້ວ 5 ເດືອນ
ຂື້ນໄປ).

5. ສຳລັບ ຜູ້ທີ່ເຄີຍປິ່ນປົວພະຍາດໂຄວິດ – 19 ມາແລ້ວ 3 ເດືອນຂື້ນໄປ ສາມາດສັກວັກຊິນ ຕໍ່ໄດ້.

ເອກະສານ ອ້າງອີງຈາກ: ສູນ ແມ່ແລະເດັກ