ລາວ-ໄທ ຫາລືກຽມຮັບແຮງງານລາວໄປເຮັດວຽກຢູ່ໄທສະເໜີຫຼຸດຂັ້ນຕອນແລະຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຕ່າງໆ

159

ລາວ-ໄທ ຮ່ວມຫາລືກະກຽມນຳເຂົ້າແຮງງານລາວໄປເຮັດວຽກຢູ່ປະເທດໄທຕາມລະບົບ MOU.

ເພື່ອເປັນການທົບທວນຄືນບາງເງື່ອນໄຂ ໃນການເຊັນບົດບັນທຶກຄວາມເຂົ້າໃຈ (MOU) ຜ່ານມາ ແລະ ການປັບປຸງຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍການຈ້າງແຮງງານລາວ-ໄທ ລະຫວ່າງ ລັດຖະບານແຫ່ງ ສປປລາວ ແລະ ລັດຖະບານແຫ່ງຣາຊອານາຈັກໄທ

ແມ່ນອີງຕາມບົດບັນທຶກກອງປະຊຸມວິຊາການລາວ-ໄທ ຄັ້ງວັນທີ 4-6 ມິຖຸນາ 2019 ທີ່ແຂວງໜອງຄາຍ, ປະເທດໄທ, ແນໃສ່ໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບສະ ຖານະການທີ່ເປັນຢູ່ປັດຈຸບັນ, ໃນສະພາບທີ່ຍັງມີການລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19, ໂອກາດທີ່ ຝ່າຍລາວ ພົບປະກັບຝ່າຍໄທ ເພື່ອຮ່ວມກັນຫາລືບັນຫາການກະກຽມການນຳເຂົ້າຜູ້ອອກແຮງງານລາວ ເຮັດວຽກຢູ່ປະເທດໄທ, ໃນວັນທີ 23 ທັນວາ ຜ່ານມາ,(ຜ່ານລະບົບທາງໄກ) ຝ່າຍລາວຈຶ່ງໄດ້ສະເໜີຫຼາຍບັນຫາ ເພື່ອໃຫ້ສອງຝ່າຍໄດ້ທົບທວນຄືນ.

ອີງໃສ່ສະພາບຕົວຈິງໃນປັດຈຸບັນ ເຫັນວ່າ ຍັງມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກຫຼາຍປະການ, ດັ່ງນັ້ນ ຝ່າຍລາວ ຈຶ່ງໄດ້ສະເໜີໃຫ້ຝ່າຍໄທ ພິຈາລະນາຄືນ ກ່ຽວກັບ ການອະນຸຍາດຈ້າງແຮງງານລາວ ເພື່ອໃຫ້ສາມາດກັບຄືນໄປເຮັດວຽກຢູ່ປະເທດໄທໄດ້ອີກ, ພ້ອມທັງຊ່ວຍໃຫ້ຫຼຸດຜ່ອນຂັ້ນຕອນ ແລະ ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຕ່າງໆຂອງຜູ້ອອກແຮງງານລາວທີ່ຈະກັບຄືນໄປເຮັດວຽກຢູ່ປະເທດໄທ ເປັນຕົ້ນ ຫຼຸດຄ່າທຳນຽມລົງຕາວີຊາຈາກ 2.000 ບາດຕໍ່ຄົນຕໍ່ 2 ປີ

ໃຫ້ຍັງເຫຼືອ 500 ບາດຕໍ່ຄົນຕໍ່ 2 ປີ ຕາມທີ່ເຄີຍປະຕິບັດກ່ອນການລະບາດຂອງພະບາດໂຄວິດ-19; ອະນຸຍາດໃຫ້ຜູ້ອອກແຮງງານທີ່ກວດບໍ່ພົບເຊື້ອໂຄວິດ ເຂົ້າເຮັດວຽກນຳຜູ້ໃຊ້ແຮງງານໄດ້ເລີຍ ໂດຍບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງກັກໂຕອີກ, ເນື່ອງຈາກວ່າ ກ່ອນຈະມີການຈັດສົ່ງຜູ້ອອກແຮງງານທຸກຄົນແມ່ນຕ້ອງໄດ້ຮັບວັກຊິນຄົບຕາມລະບົບການ ແລະ ມີໜັງສືຢັ້ງຢືນການກວດພະ ຍາດໂຄວິດແລ້ວ ແລະ ອະນຸຍາດໃຫ້ມີການຈ້າງງານໃນໄລຍະສັ້ນຕໍ່າກວ່າ 2 ປີ ສະເໜີໃຫ້ພິຈາລະນາເລື່ອນໄປກ່ອນ

ໂດຍບໍ່ກຳນົດເຂົ້າໃນການປັບປຸງຂໍ້ຕົກລົງໃນຄັ້ງນີ້້ ເນື່ອງຈາກວ່າ ການອະນຸຍາດຈ້າງງານໄລຍະສັ້ນ ອາດຈະສົ່ງຜົນຕໍ່ການຈັດສົ່ງໃນລະບົບ ເພາະຜູ້ອອກແຮງງານຈະຫັນໄປນຳໃຊ້ລະບົບດັ່ງກ່າວນີ້ຫຼາຍຂຶ້ນ ຊຶ່ງຈະສ້າງຄວາມຫຍຸ້ງຍາກໃຫ້ປະເທດສົ່ງໃນການຕິດຕາມ ແລະ ຄຸ້ມຄອງແຮງງານ; ສຳລັບ ການກວດປະຫວັດອາດສະຍາກຳກ່ອນການຈັດສົ່ງ ສະເໜີໃຫ້ຝ່າຍໄທ ພິຈາ ລະນາຄືນໃໝ່ ເນື່ອງຈາກ ເປັນການເພີ່ມຂັ້ນຕອນ ແລະ ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃຫ້ຜູ້ອອກແຮງງານ ເພາະ

ໃນໄລຍະການລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ 19 ຜູ້ອອກແຮງງານຕ້ອງໄດ້ປະກອບເອກະສານອື່ນໆອີກ ໂດຍສະ ເພາະແມ່ນ ໃບຢັ້ງຢືນໂຄວິດ 19 ກ່ອນການຈັດສົ່ງ, ລວມທັງ ກຸ່ມຜູ້ອອກແຮງງານລາວທີ່ຄ້າງຢູ່ໄທ ທັງສາມກຸ່ມ ທີ່ທາງການໄທໄດ້ຂຶ້ນທະບຽນ ໃຫ້ຝ່າຍລາວອະນຸມັດບັນຊີລາຍຊື່ ແລະ ໃບອະນຸຍາດຈັດສົ່ງ ຈາກກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ ກ່ອນທາງການໄທ ຈະອອກໃບອະນຸຍາດເຮັດວຽກ ໂດຍນາຍຈ້າງ ຫຼື ຕົວແທນຂອງນາຍຈ້າງ ເພື່ອດຳເນີນການປະກອບເອກະສານ ອະນຸຍາດບັນຊີລາຍຊື່ ແລະ ໃບອະນຸຍາດຈັດສົ່ງຈາກຝ່າຍລາວ ເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ຝ່າຍລາວສາມາດເກັບຈຳຈຳນວນຜູ້ອອກແຮງງານ,ຕິດຕາມ, ຄຸ້ມຄອງ ແລະ ໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອເຂົາເຈົ້າໃນກໍລະນີຕ່າງ.


ພ້ອມນີ້ ກໍໍສະເໜີໃຫ້ຝ່າຍໄທດຳເນີນມາດຕະການຢ່າງເດັດຂາດກັບນາຍຈ້າງ ທີ່ຍັງນຳໃຊ້ແຮງງານແບບບໍ່ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ ຊຶ່ງຈະເປັນກົນໄກໜຶ່ງໃນການຊ່ວຍຫຼຸດຜ່ອນຈຳນວນຜູ້ອອກແຮງງານລາວທີ່ລັກລອບໄປເຮັດວຽກຢູ່ປະເທດໄທ ແບບຜິດກົດໝາຍ ຊຶ່ງໃນປະຈຸບັນກໍ່ເປັນປະກົດການທີ່ມີນາຍໜ້າເຖື່ອນເຄື່ອນໄຫວເອົາແຮງງານລາວໄປເຮັດວຽກຢູ່ປະເທດໄທ ເນື່ອງຈາກນາຍຈ້າງໄທ ຍັງ ສຶບຕໍ່ຈ້າງແຮງງານທີ່ຜິດກົດໝາຍຢູ່ ຊຶ່ງການລັກລອບໄປເຮັດວຽກຢູ່ປະເທດໄທ ເຮັດໃຫ້ຜູ້ອອກແຮງງານຕ້ອງໄດ້ເສຍຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຫຼາຍກວ່າປົກກະຕິ ແລະ ຍັງມີຄວາມສ່ຽງຕໍ່ກັບການຖືກຫຼອກລວງ ແລະ ຕົກເປັນເຫຍື່ອຂອງການຄ້າມະນຸດ.
(ຂ່າວສານຮສສ)