5 ໄລຍະຮັບມື ກັບການສູນເສຍຄົນທີ່ເຮົາຮັກ

183

5 ໄລຍະຮັບມື ກັບການສູນເສຍຄົນທີ່ເຮົາຮັກ

ເມື່ອຕ້ອງສູນເສຍຄົນທີ່ເຮົາຮັກໄປຢ່າງບໍ່ມີມື້ກັບມາ ເຮົາບໍ່ສາມາດຕອບໄດ້ເລີຍວ່າຄວາມເຈັບປວດທີ່ຕ້ອງເຈິມັນມີຫຼາຍເທົ່າໃດ, ນໍ້າຕາແຫ່ງຄວາມໂສກເສົ້າເສຍໃຈຈະໄຫຼໂດຍບໍ່ຂາດສາຍ ເພາະຄວາມຮັກ, ຄວາມຜູກພັນທີ່ມີໃຫ້ກັນນັ້ນ ບໍ່ສາມາດລົບລ້າງ ແລະ ທໍາໃຈໄດ້ໃນເວລາອັນສັ້ນ ແລ້ວຕ້ອງເຮັດແນວໃດເມື່ອເຮົາຕ້ອງດໍາເນີນຊີວິດຕໍ່ໄປ ໂດຍທີ່ບໍ່ມີຄົນທີ່ເຮົາຮັກຢູ່ຄຽງຂ້າງອີກຕໍ່ໄປແລ້ວ.

ຫຼາຍຄົນຮູ້ຢູ່ແລ້ວວ່າ ຄວາມຈິງຂອງຊີວິດ ການເກີດ, ແກ່, ເຈັບ, ຕາຍ ເປັນສັດຈະທໍາຂອງໂລກ ແຕ່ຈະມີເທົ່າໃດຄົນທີ່ສາມາດທໍາໃຈ ແລະ ຮັບມືກັບຄວາມສູນເສຍທີ່ເກີດຂຶ້ນໄດ້ຢ່າງງ່າຍດາຍ. ຈິດຕະແພດ Elisabeth Kubler Ross ຈາກຜູ້ຂຽນໜັງສື On Death and Dying ໄດ້ອະທິບາຍກ່ຽວກັບປະຕິກິລິຍາການຕອບສະໜອງຕໍ່ການສູນເສຍໄວ້ເປັນ 5 ໄລຍະດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້:

ໄລຍະປະຕິເສດ:
ເມື່ອຕ້ອງສູນເສຍຄົນທີ່ເຮົາຮັກໄປ ຈະເຮັດໃຫ້ເກີດການປະຕິເສດ, ບໍ່ສາມາດຍອມຮັບຄວາມຈິງທີ່ເກີດຂຶ້ນໄດ້ ແລະ ບອກກັບຕົນເອງວ່າສິ່ງທີ່ເກີດຂຶ້ນບໍ່ແມ່ນຄວາມຈິງ ເຊິ່ງໄລຍະນີ້ ຈະເກີດຂຶ້ນໃນຊ່ວງເວລາສັ້ນໆເທົ່ານັ້ນ.

ໄລຍະໃຈຮ້າຍ:
ເມື່ອປະຕິເສດຄວາມຈິງທີ່ເກີດຂຶ້ນບໍ່ໄດ້ແລ້ວຈະເລີ່ມຮູ້ສຶກໃຈຮ້າຍ ເລີ່ມລະບາຍອາລົມກັບຄົນໃກ້ຊິດ ແລະ ກ່າວໂທດຄົນຮອບຂ້າງ, ໂທດຕົນເອງ ໄປຈົນຮອດສິ່ງສັກສິດ, ດິນຟ້າອາກາດ, ເທວະດາ ທີ່ເປັນຕົ້ນເຫດເຮັດໃຫ້ຕ້ອງສູນເສຍຄົນທີ່ຮັກໄປ ເຊິ່ງຄວາມໃຈຮ້າຍນີ້ເປັນອີກໜຶ່ງໃນການສະແດງອອກຂອງຄວາມໂສກເສົ້າອີກແບບໜຶ່ງ.

ໄລຍະຕໍ່ລອງ:
ເລີ່ມສະແດງອາການຕໍ່ລອງ ຂໍຮ້ອງວິງວອນກັບສິ່ງທີ່ຕົນເອງນັບຖື ຫຼື ສິ່ງສັກສິດທັງຫຼາຍເຊັ່ນ: ການສວດມົນ, ພາວະນາ ເພື່ອຂໍໃຫ້ຄົນທີ່ຮັກກັບມາ ແລະ ຂໍໂອກາດໃຫ້ຕົນເອງມີເວລາຫຼາຍກວ່ານີ້. ຕໍ່ມາກໍຈະເລີ່ມຄິດໄປເອງວ່າ ຖ້າຫາກບໍ່ເຮັດສິ່ງນັ້ນ, ຖ້າເຮັດແບບນີ້ ການສູນເສຍກໍຈະບໍ່ເກີດຂຶ້ນ.

ໄລຍະຊຶມເສົ້າ:
ເມື່ອຮັບຮູ້ແລ້ວວ່າ ຕົນເອງບໍ່ສາມາດແກ້ໄຂສິ່ງທີ່ຜ່ານມາໄດ້ ແລະ ຕ້ອງຢູ່ກັບຄວາມສູນເສຍ ກໍຈະເຮັດໃຫ້ຮູ້ສຶກຜິດຫວັງ, ໂດດດ່ຽວ ແລະ ຮູ້ສຶກເບື່ອ ໄປຈົນເຖິງຄິດຫາວິທີທໍາຮ້າຍຕົນເອງ ຫຼື ອາດຈະຮຸນແຮງເຖິງຂັ້ນຂ້າຕົວຕາຍ.

ໄລຍະຍອມຮັບ:
ຈິດໃຈຈະເລີ່ມສະຫງົບ, ຮູ້ສຶກຍອມຮັບ ແລະ ທໍາໃຈກັບສິ່ງເກີດຂຶ້ນໄດ້. ໄລຍະນີ້ຈະເຮັດໃຫ້ພາວະຊຶມເສົ້າຄ່ອຍໆຫາຍໄປ ແລະ ສາມາດດໍາເນິນຊີວິດຕໍ່ໄປໄດ້.
ຄວາມສູນເສຍ ເປັນສິ່ງທີ່ຫຼີກລ່ຽງບໍ່ໄດ້ໃນຊີວິດຂອງຄົນເຮົາທຸກຄົນ ສິ່ງທີ່ເຮັດໄດ້ກໍຄື ຕ້ອງຮັບມືກັບມັນຢ່າງມີສະຕິທີ່ສຸດ.

ຊ່ວງເວລາທີ່ເສຍໃຈ ກໍຄວນຫາຄົນມາຢູ່ຂ້າງໆ, ຖ້າຫາກຮູ້ສຶກວ່າມັນໜັກຈົນກະທົບຊີວິດປະຈໍາວັນກໍຄວນປຶກສາແພດ ຫຼື ຜູ້ຊຽວຊານເພື່ອແກ້ໄຂບັນຫາຢ່າງຖືກວິທີ.
ຫາກໄດ້ອ່ານມາຮອດບ່ອນນີ້ ຖ້າທ່ານເປັນຄົນໜຶ່ງທີ່ກໍາລັງເຈິກັບຄວາມສູນເສຍ ເຮົາຂໍເປັນອີກກໍາລັງໃຈໜຶ່ງໃຫ້ທ່ານຜ່ານມັນໄປໄດ້ໂດຍໄວ ເພາະເຮົາເຊື່ອວ່າຄົນທີ່ຈາກໄປ ເຂົາຄົງຢາກເຫັນທ່ານຍິ້ມຫຼາຍກວ່າໂສກເສົ້າຢ່າງແນ່ນອນ.
ຂໍ້ມູນຈາກ: Sanook