ມຊ ຈະເລີ່ມເປີດການຮຽນການສອນຄືນໃນວັນທີ 17 ມັງກອນ 2022 ນີ້

103

ມຊ ຈະເລີ່ມເປີດການຮຽນການສອນຄືນໃນວັນທີ 17 ມັງກອນ 2022 ນີ້

ນັກສຶກສາ ໃໝ່ ປີ 1 ປະຈໍາສົກສຶກສາ 2021-2022 ຂອງທຸກໆ ສາຂາວິຊາໃນທົ່ວມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ (ມຊ) ແມ່ນ ເລີ່ມຕົ້ນຈັດຕັ້ງການຮຽນ-ການສອນໃນວັນທີ 17 ມັງກອນ2022 ເປັນຕົ້ນໄປ ໂດຍໃຫ້ຈັດຕັ້ງການຮຽນ-ການສອນ

ຜ່ານທາງອອນລາຍ (Online) ໂດຍນໍາໃຊ້ຊຸມ (Zoom) ຫຼື ກູ ໂກມິດ (Google Meet) ຫຼື ນໍາໃຊ້ເຄື່ອງມືຮັບໃຊ້ກອງປະຊຸມ ຜ່ານທາງອອນລາຍ ອື່ນໆ, ໂດຍລາຍລະອຽດໃນໃບແຈ້ງການ ລະບຸໄວ້ວ່າ:

ວິຊາລວມ 4 ສາຂາວິຊາ (ລາວສຶກສາ I, ລາວສຶກສາ 2, ການ ເມືອງ ແລະ ຈິດຕະວິທະຍາ) ໃຫ້ຈັດຕັ້ງການຮຽນ-ການສອນ ຜ່ານລະບົບບໍລິຫານຈັດການ ການຮຽນ-ການສອນທັນສະໄໝ (SLMS) ຂອງ ມຊ, ໃນນັ້ນໃຫ້ຄະນະວິຊາ ແລະ ສະຖາບັນ ຮວບ ຮວມເອົາເບີວອດແອັບ (WhatsApp) ຂອງຜູ້ປົກຄອງ ແລະ ນັກສຶກສາປີ 1 ເພື່ອນຳໃຊ້ເຂົ້າໃນການປະສານງານໃນການ ຈັດຕັ້ງການຮຽນ-ການສອນແບບອອນລາຍ.

ສະເພາະ ວັນທີ 10 ຫາ 14 ມັງກອນ 2022 ໃຫ້ ແຕ່ລະຄະນະ ວິຊາ ແລະ ສະຖາບັນ ຈັດຕັ້ງປະຖົມນິເທດໃຫ້ນັກສຶກສາປີທີ 1 ຜ່ານທາງອອນລາຍ. ສຳລັບ ນັກສຶກສາແຕ່ປີ 2 ຫາ ປີ ສຸດທ້າຍ ຂອງທຸກໆສາຂາວິຊາ ໃຫ້ສືບຕໍ່ຈັດຕັ້ງການຮຽນ-ການສອນຜ່ານ ລະບົບອອນລາຍ.