ມືນແຂນມືນຂາ ຢານີ້ ຮັກສາດີ. ມີຜູ້ໃຊ້ດີແລ້ວ

1374
ads Bloggif

ປັດຈຸບັນຄົນເຮົາຜູ້ປ່ວຍແນວໃດກະມີ ແຕ່ຖ້າທ່ານເປັນຜູ້ຫນື່ງທີ່ນອນຕື່ນມາຮູ້ສືກວ່າຕີນມື ຫລື ຂາມືນ ໃຫ້ທ່ານລອງອ່ານບົດຄວາມນີ້ ຫລື ສູດຢານີ້ໃຫ້ຈົບເພື່ອຈະໄດ້ບົດຮຽນດີໆຈະເຮົາ

ເຄືອເອັນອອ່ນສີສົ້ມທີ່ອາຈານເອົາມາຕົ້ມໃຫ້ເມຍກີນແລະອາຈານກິນ ເພາະນອນຕື່ນມາ ມັກມືນຕີນມືນມືມືນຂາແກ່ວແຂ່ງແກ່ວຂາຫລັງຈາກກີນຢານີ້ໄດ້ປະມານ1ອາທິດປະກົດວ່າອາການເຫລົ່ານັ້ນຫາຍຫລືວາ່ເປັນນຳເລີ່ມຕົ້ນເປັນເບາະຈື່ງເຊົາໄວ.ເມື່ອດີແລ້ວອາຈານກໍ່ເລີຍຄິດຮອດພີ່ນອ້ງທຸກຄົນຢາກໃຫ້ກີນລອງເບິ່ງ.

ເປັນແຕ່ບຸນຂອງເຮົາອາດເຊົາກໍ່ເປັນໄດ້ອາຈານບໍ່ໄດ້ໂຄສະນາຊວນເຊື່ອເດີເວົ້າຕາມຄວາມຈິງຖາ້ມາເອົານຳກໍ່ບໍ່ໄດ້ເອົາເງິນເລື່ອງເງີນເອົາແຕ່ສັດທາຈະໃຫ້ແຕ່ເຄືອເອັນອອ່ນນີ້ມີສອງຊະນິດຄືມີຕົວຜູ້ຕົວແມ່ແຕ່ຄຸນນະພາບດີຄືກັນ.

ວິທີໃຊ້ແມ່ນ ແມ່ນເອົາມາຕົ້ມກິນ ຕົ້ມທຳມະດາບໍ່ຂ້ຽວ ຕົ້ມໃຫ້ຟົດ 15 ນາທີ ແລ້ວກໍ່ ປະໃຫ້ອຸ່ນແລ້ວຈື່ງກິນ.ເຄືອເອັນອອ່ນຕົວຜູ້ແລະຕົວແມ່ແມ່ນຫລັງຈາກຕົ້ມແລ້ວທັງສອງແນວນີ້ເປັນສີສົ້ມຫມົດຫລື ສີຄືກັນບໍ່ໄດ້ຕ່າງຫຍັງ. ຕົ້ມກີນໄດ້ຖ້າສີອື່ນໃຊ້ແຕ່ຄັ້ນໄດ້ເດີີີີ.ສິ່ງດີໆ ແບບນີ້ຄວນແຊຮ໌ໄວ້ແທ້ໆ