ທ່ານຮູ້ແລ້ວບໍ່ ມູນຄ່າໃນການກໍ່ສ້າງ ແລະ ນ້ຳໜັກຂອງ ປະຕູໄຊ ເທົ່າໃດ ?

576
ads Bloggif

ຫຼາຍຄົນອາດຈະບໍ່ຮູ້?

ຕາມການຄຳນວນຂອງກົມກໍ່ສ້າງຂອງກອງທັບ ໃນສະໄຫມພະລາຊະອານາຈັກລາວ – ອະນຸສາວະລີ ປະຕູໄຊແຫ່ງນີ້.


ເມື່ອສ້າງແລ້ວຈະມີນ້ຳໜັກລວມທັງໝົດ ປະມານຫົກພັນ (6000 ) ຕັນ- ໃຊ້ງົບປະມານການກໍ່ສ້າງປະມານຫົກສິບສາມ (63) ລ້ານກີບຂໍ້ມູນຈາກໜັງສື: ປະຕູໄຊ ກໍ່ສ້າງ ຄວາມໝາຍ ກິຕິສັກ ລິດຈະນາໂດຍ ທຳ ໄຊຍະສິດເສນາ.