ຢ່າເວົ້າ 5 ຄຳນີ້ຫຼາຍ ຖ້າຢາກມີອະນາຄົດກ້າວຫນ້າ

292
  1. ຄຳວ່າ ເບື່ອຫລາຍ ສະຫມອງ ຈະສັ່ງການບໍ່ໃຫ້ຮຽນຮູ້ສິ່ງທີ່ຈະເຮັດຕໍ່ໄປ
  2. ຄຳວ່າ ເຮັດບໍ່ໄດ້ ສະຫມອງ ຈະສັ່ງການໃຫ້ຮ່າງກາຍ ປະຕິເສດສິ່ງທີ່ເຮັດຢູ່ທັນທີ
  3. ຄຳວ່າ ຍາກ ເມື່ອເວົ້າແລ້ວ ສະຫມອງ ຈະສັ່ງການໃຫ້ຈຳກັດຄວາມສາມາດ
  4. ຄຳວ່າ ຂີ້ຄານ ສະມອງ ຈະຫມອງ ຈະສັ່ງການໃຫ້ເຊົາເຮັດ ບໍ່ຮັບຜິດຊອບ ດັ່ງຄຳວ່າ ຈິດເປັນນາຍ ກາຍເປັນລູກນ້ອງ
  5. ຄຳວ່າ ເມື່ອຍຫລາຍ ຈຳເຮັດໃຫ້ຮ່າງກາຍອ່ອນແອລົງທັນທີ
ads Bloggif

ເພາະແບບນັ້ນ ຊີວິດຂອງເຮົາຄວນ ພະຍາຍາມ ບໍ່ເວົ້າຄຳເວົ້າ 5 ຄຳນີ້