ຈົ່ງພໍໃຈກັບສິ່ງທີ່ເປັນຢູ່ ຄວາມສຸກທີ່ເຈົ້າສ້າງໄດ້ຕອນນີ້

39
ads Bloggif

● ເລີກປຽບທຽບ

ຖ້າເຈົ້າຮູ້ສຶກບໍ່ພໍໃຈ ເປັນໄປໄດ້ວ່າອາດເປັນເພາະເຈົ້າກຳລັງປຽບທຽບຕົວເອງກັບຄົນອື່ນທີ່ມີຈັງຫວະຊີວິດແຕກຕ່າງກັນຫຼືມີເສັ້ນທາງຊີວິດທີ່ຕ່າງຈາກເຈົ້າໂດຍສິ້ນເຊີວ

ດັ່ງນັ້ນແທນທີ່ຈະເອົາແຕ່ປຽບທຽບຕົວເອງກັບຄົນອື່ນເຈົ້າຄວນພະຍາຍາມເຮັດຕົວໃຫ້ມີຄວາມສຸກເພື່ອສົ່ງຕໍ່ຄວາມສຸກນັ້ນໄປຍັງຜູ້ອື່ນ

ປ່ຽນຄວາມອິດສາເປັນຄວາມສຸກ ໃນບໍ່ຊ້າຄວາມຮູ້ສຶກຂົ່ມຂືນຂອງເຈົ້າກໍ່ຈະຖືກແທນທີ່ດ້ວຍຄວາມເພິ່ງພໍໃຈ ແລະ ຄວາມສະນຸກສະໜານ ຫາກເຈົ້າໃຊ້ເວລາເພື່ອຊ່ວຍເຫຼືອຜູ້ອື່ນ

ສະແດງຄວາມຍິນດີກັບພວກເຂົາ ແລະ ສະໜັບສະໜູນພວກເຂົາ ສຸດທ້າຍເຈົ້າກໍ່ຈະກາຍເປັນຄົນທີ່ມີຄວາມສຸກຫຼາຍທີ່ສຸດ

  • ມີຄວາມສຸກກັບທຸກຊ່ວງເວລາໃນຊີວິດ

ຫາກເຈົ້າຮູ້ສຶກວ່າຕົວເອງເປັນຝ່າຍໃຫ້ແຕ່ໄດ້ຮັບກັບມາບໍ່ຫຼາຍພໍ ເຈົ້າອາດກຳລັງຢູ່ໃນຊ່ວງການຫວ່ານເມັດຫຼາຍກວ່າທີ່ຈະເປັນຊ່ວງລະດູເກັບກ່ຽວ

ດັ່ງນັ້ນຈົ່ງອົດທົນໄວ້ ບາງຄັ້ງເມື່ອເຈົ້າຢູ່ໃນຊ່ວງຊີວິດທີ່ຕ້ອງເປັນຝ່າຍໃຫ້ຕະຫຼອດ ເຈົ້າອາດເລີ່ມຮູ້ສຶກບໍ່ພໍໃຈ

ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມເຈົ້າຄວນລະລຶກວ່າຊີວິດທີ່ດີສ່ວນໃຫຍ່ຍ່ອມມາຈາກການໃຫ້ທັງນັ້ນ

  • ຮຽນຮູ້ທີ່ຈະຮັກສິ່ງທີ່ບໍ່ແມ່ນວັດຖຸ

ລອງຈົດບັນທຶກລາຍການສິ່ງທີ່ເຈົ້າຮັກ ແລະ ໃຊ້ເງິນຊື້ບໍ່ໄດ້ ເຊັ່ນ ຄວາມຮັກ, ສຽງຫົວ, ມິດຕະພາບຄອບຄົວ ແລະ ຄວາມສັດທາ

ລວມເຖິງສິ່ງລຽບງ່າຍຕ່າງໆ ເຊັ່ນ ການໃຊ້ເວລາຢູ່ກັບທຳມະຊາດ, ການຍ່າງຫຼິ້ນ, ຕາເວັນຕົກ, ຕາເວັນຂຶ້ນ

  • ເຝິກຂອບໃຈທຸກມື້

ການຮູ້ຈັກສະແດງອອກເຖິງຄວາມກະຕັນຍູຢູ່ສະເໝີຈະຊ່ວຍພັດທະນາທັງໃນເລື່ອງສຸຂະພາບ ແລະ ອາລົມລວມເຖິງຊີວິດໂດຍລວມທີ່ມີຄວາມສຸກຫຼາຍຍິ່ງຂຶ້ນ

ແມ້ວ່າຈະເປັນເລື່ອງທີ່ເຂົ້າໃຈງ່າຍແຕ່ກໍລົງມືເຮັດໄດ້ຍາກ ເຈົ້າບໍ່ສາມາດເຝິກຕົວເອງໃຫ້ຮູ້ສຶກຊາບຊຶ້ງໃນບຸນຄຸນໄດ້ ດັ່ງນັ້ນເຈົ້າຄວນໝັ່ນເຝິກຝົນເປັນປະຈຳແທນ

  • ຈົດບັນທຶກລາຍການ

ຮູ້ບໍ່ວ່າເຈົ້າມີຫຼາຍກວ່າທີ່ຕົວເອງຄິດ ອີກທັງໃນດ້ານອາລົມ ແລະ ຮ່າງກາຍພຽງໃຊ້ເວລາໃນຊ່ວງເຊົ້າ ແລະ ຊ່ວງແລງ

ຂອງທຸກມື້ເພື່ອຈົດບັນທຶກຫຼືຄິດເຖິງແຕ່ສິ່ງດີໆ ແລະ ຄົນດີໆທີ່ຜ່ານເຂົ້າມາໃນຊີວິດຂອງເຈົ້າ

  • ປາຖະໜາໃນສິ່ງທີ່ຕົວເອງມີ

ຄົນເຮົາມັກຈະໄຂວ່ຄວ້າຫາສິ່ງທີ່ຕົວເອງຕ້ອງການຈະມີ ແຕ່ຄວາມປາຖະໜາໃນສິ່ງທີ່ຕົວເອງມີຕ່າງຫາກທີ່ສຳຄັນກວ່າ

ຈົ່ງສຳຫຼວດສິ່ງທີ່ເຈົ້າມີ ແລະ ມີສະມາທິຈົດຈໍ່ຢູ່ກັບມັນ ແລະ ຈົ່ງຍອມຮັບຫຼືປ່ອຍວາງສິ່ງທີ່ເຈົ້າບໍ່ມັກແຕ່ກໍ່ປ່ຽນແປງຫຍັງບໍ່ໄດ້ແລ້ວ