ທະນາຄານຮ່ວມພັດທະນາມີຈຸດປະສົງ
ຮັບເອົາພະນັກງານ ເພື່ອບັນຈຸເຂົ້າໃນວຽກງານຕ່າງໆ

1589

ປະກາດຮັບສະໝັກພະນັກງານ ທະນາຄານຮ່ວມພັດທະນາ ມີຈຸດປະສົງ ຮັບເອົາພະນັກງານ ເພື່ອບັນຈຸເຂົ້າໃນວຽກງານຕ່າງໆ

ປະຈຳພະແນກການພາຍໃນ ສຳນັກງານໃຫຍ່ ຈຳນວນ 20 ຕຳແໜ່ງ

ປະຈຳສູນ/ໜ່ວຍ/ບູດບໍລິການຕ່າງໆ ຈຳນວນ 20 ຕຳແໜ່ງ

– ການຍື່ນແບບຟອມສະໝັກ:

ຜູ້ສະໝັກສາມາດຍື່ນເອກະສານ ດ້ວຍຕົວເອງ ທີ່ ທະນາຄານ

ຮ່ວມພັດທະນາ ພະແນກຈັດຕັ້ງ ແລະ ພະນັກງານ

ສຳນັກງານໃຫຍ່ (ບ່ອນຮັບແບບຟອມຊັ້ນ 1) ໃນໂມງລັດຖະການ

ສາມາດສົ່ງແບບຟອມສະໝັກ ຜ່ານທາງ ອີເມວ

(ຈະຮັບສະເພາະເອກະສານທີ່ປະກອບເຂົ້າມາຄົບຖ້ວນ ແລະ ສົ່ງມາໃນຮູບແບບໄຟລ໌ PDF ເທົ່ານັ້ນ)

ປິດຮັບສະໝັກ: ເວລາ 17:00 ໂມງ ຂອງ ວັນສຸກ ວັນທີ 07 ພຶດສະພາ 2021

ສອບຖາມຂໍ້ມູນໄດ້ທີ່ 021-213531-6 ຕໍ່ 508, 512 ໃນໂມງລັດຖະການ