ໃຫ້ຍົກເລີກມາດຕະການໂຈະການນຳເຂົ້າ ແລະ ຜ່ານແດນ ຊົ່ວຄາວ ອາຫານທະເລ

269

ແຈ້ງການ ຈາກກະຊວງອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ການຄ້າ ເລກທີ 0304/ອຄ.ສພກ ລົງວັນທີ 22 ເມສາ 2021 ຊີ້ໃຫ້ຮູ້ວ່າ:

1, ໃຫ້ຍົກເລີກມາດຕະການໂຈະການນຳເຂົ້າ ແລະ ຜ່ານແດນ ຊົ່ວຄາວ ອາຫານທະເລ (ສົດ, ແຊ່ແຂງ) ທີ່ມາຈາກ
ປະເທດທີ່ມີການລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19 ຕາມແຈ້ງການ ເລກທີ 1203/ອຄ.ສພກ, ລົງວັນທີ 24
ທັນວາ 2020

2, ການນໍາເຂົ້າ ແລະ ຜ່ານແດນ ອາຫານທະເລ (ສົດ, ແຊ່ແຂງ) ແມ່ນອະນຸຍາດໃຫ້ຜ່ານດ່ານສາກົນເທົ່ານັ້ນ ແລະ
ຕ້ອງມີເອກະສານຢັ້ງຢືນສຸຂານາໄມຈາກປະເທດຕົ້ນທາງ ແລະ ປະຕິບັດຕາມເງື່ອນໄຂຕ່າງໆ ທີ່ຂະແໜງການ
ກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ ກໍານົດໄວ້ ຢ່າງເຂັ້ມງວດ.