ສາທາລະນະສຸກແຂວງຜົ້ງສາລີຍັງສືບຕໍ່ຊອກຄົ້ນຫາຜູ້ຕິດເຊື້ອຟຄວິດ-19

529

ສາທາລະນະສຸກແຂວງຜົ້ງສາລີຍັງສືບຕໍ່ຊອກຄົ້ນຫາຜູ້ຕິດເຊື້ອຟຄວິດ-19

ສາທາລະນະສຸກແຂວງຜົ້ງສາລີຍັງສືບຕໍ່ຊອກຄົ້ນຫາຜູ້ຕິດເຊື້ອຟຄວິດ-19

ກໍລະນີທີ2ຂອງແຂວງຜົ້ງສາລີຊື່ທ້າວ ວຽງໄຊ ອາຍຸ 20 ປີ ທີ່ຜູ້ກ່ຽວໃຫ້ການໃນຄະນະກວດຫາເຊື້ອຢູແຂວງອຸດົມໄຊວ່າຢູເມືອງຍອດອູ ແຕ່ຊອກທົ່ວ ເມືອງ ຍອດອູ ແມ່ນບໍ່ມີ ຖ້າໃຜໄດ້ຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມກະລຸນາແຈ້ງທາງການດ້ວຍ