ຄົນມີບຸນນັ້ນ ເປັນໄດ້ງ່າຍ ບົດຄວາມນີ້ຈະບອກເຈົ້າ

1458

ເປັນຄົນມີບຸນແບບງ່າຍໆ

ໃຜຄືຄົນທີ່ມີບຸນຫລາຍ ທ່ານເອງກໍ່ອາດມີບຸນຫລາຍໄດ້ດ້ວຍການຝຶກຝົນ

ຄົນທີ່ທຳທານຫລາຍ ອາດບໍ່ແມ່ນຄົນທີ່ມີບຸນຫລາຍສະເຫມີໄປ

ຄົນທີ່ມີລາສີຫລາຍ ກໍ່ອາດບໍ່ແມ່ນຄົນມີບຸນຫລາຍ ແລະຄົນທີ່ທຳສາມາທິຫລາຍ

ກໍ່ອາດບໍ່ແມ່ນຄົນທີ່ມີບຸນຫລາຍເຊັ່ນດຽວກັນ

ຄົນທີ່ທຳທານຫລາຍ..ອາດເປັນພຽງຄົນທີ່ຮູ້ຈັກເສຍສະຫລະຫລາຍ ແຕ່ຖ້າ

ໃນຊີວິດປະຈຳວັນ ນັ້ນຍັງເປັນຄົນທີ່ຂີ້ຫງຸດຫງິດ ຂີ້ຈົ່ມ ນິນທາວ່າຮ້າຍ

ຮູ້ສຶກວ່າມີແຕ່ເລື່ອງທີ່ບໍ່ພໍໃຈ ມີແຕ່ເລື່ອງກວນໃຈມາຮົບກວນ

ມີແຕ່ສິ່ງທີ່ບໍ່ນ່າພໍໃຈມາໃຫ້ໄດ້ພົບເຫັນມີແຕ່ຄວາມທຸກໃຈ

ຈະຖືວ່າເປັນຄົນມີບຸນຫລາຍໄດ້ ແບບໃດລະ??

ຄົນທີ່ຄິດວ່າມີສິນຫລາຍທຳສະມາທິຫລາຍ ກໍ່ບໍ່ແຕກຕ່າງກັນຫລາຍປານໃດດອກ

ເພາະຖ້າໃນຊີວິດປະຈຳວັນນັ້ນ ຍັງເປັນຄົນ

ທີ່ຂີ້ຫງຸດຫງິດ ຂີ້ຈົ່ມ ນິນທາວ່າຮ້າຍ

ຮູ້ສຶກວ່າມີແຕ່ເລື່ອງທີ່ບໍ່ພໍໃຈ ມີແຕ່ເລື່ອງກວນໃຈມາຮົບກວນ

ມີແຕ່ສິ່ງທີ່ບໍ່ນ່າພໍໃຈມາໃຫ້ໄດ້ພົບເຫັນ ມີແຕ່ຄວາມທຸກໃຈຈະຖືວ່າເປັນ

ຄົນມີບຸນຫລາຍໄດ້ ແບບໃດ..ແຕ່

ກໍຍັງດີທີ່ໄດ້ສະສົມອະນິພານໄວ້ໃຊ້ໃນໂລກຫນ້າ

ພຽງແຕ່ໃນໂລກປັດຈຸບັນ ຍ່ອມຖືວ່າ ທ່ານຍັງບໍ່ມີບຸນຫລາຍແທ້ໆ

ຄົນທີ່ມີບຸນຫລາຍ ຄື..ຄົນທີ່ສະບາຍໃຈງ່າຍ..ຢູ່ບ່ອນໃດ ໃນເວລາໃດ

ກໍສຸກງ່າຍ..ທຸກຍາກ..ມີແຕ່ຄວາມເບົາຈິດ ເບົາໃຈ

ປອດໂປ່ງໂລ່ງສະບາຍ ທ່ານເດເປັນແບບທີກວ່າມາແລ້ວບໍ??

ຄົນທີ່ສາມາດຈ່າຍຄ່າອາຫານແພງໆ ໃນຮ້ານດີໆຮ້ານດັງໆ

ແຕ່ຍັງປ່ອຍໃຫ້ຕົວເອງຫງຸດຫງິດ..ກັບບໍລິການ ຫລື ເລື່ອງໃດທີ່ບໍ່ໄດ້ດັ່ງໃຈ

ອາດຮຽກໄດ້ວ່າເປັນຄົນມີເງິນຫລາຍ ແຕ່ຍັງບໍ່ແມ່ນຄົນມີບຸນຫລາຍແທ້ໆ

ຄົນທີ່ມີບຸນຫລາຍແທ້ໆນັ້ນ ມັກຈະຢູ່ງ່າຍກິນງ່າຍ ປັບຕົວໄດ້ງ່າຍ

ບໍ່ຄ່ອຍຖືສາເລື່ອງຫຍັງຫລາຍໃຫ້ເປັນທຸກ ມີຫຍັງທີ່ເປັນທຸກ

ກໍ່ພຽງຮູ້ວ່າເປັນທຸກ ແຕ່ບໍ່ນ່າທຸກມາແບກ

ຄົນທີ່ມີບຸນຫລາຍແທ້ໆນັ້ນ ມັນບໍ່ຄ່ອຍຖືຕົວຖືຕົນ

ເຂົ້າໃຈວ່າສັບພະສິ່ງລ້ວນແຕ່ເປັນສິ່ງທີ່ສົມມຸດບໍ່ມີຫຍັງທີ່ຍັ້ງຍືນຖາວອນ ມີເກີດແລ້ວ

ຕັ້ງຢູ່ໃນທີສຸດກໍ່ ດັບໄປ ມີຄວາມຮູ້ສຶກປ່ອຍວາງ

ຫລາຍກວ່າເອົາມາແບກທັບຖົມຕົວເອງໃຫ້ເປັນພາລະຫນັກຕະຫລອດເວລາ

ຄົນທີ່ມີບຸນຫລາຍແທ້ໆ ມັກບໍ່ຄິດວ່າຕົນເອງພິເສດ

ກວ່າໃຜຄົນອື່ນ…ໃນທາງກົງກັນຂ້າມເຂົາຈະຮູ້ສຶກຂອບໃຈ

ເວລາທີ່ໃຜເຮັດຫຍັງໃຫ້ບໍ່ວ່າຈະເປັນເລື່ອງນ້ອຍຫລືເລື່ອງໃຫ່ຍ ຈົນຮູ້ສຶກວ່າຕົນເອງເປັນ

ຄົນໂຊກດີ ແມ້ເຖິງບາດທີ່ຕ້ອງປະສົມກັບເຫດການໃດໆທີ່ບໍ່ດີ ກໍ່ຍັງເຫັນເປັນບົດຮຽນ

ຫລືຍັງພໍເຫັນດ້ານດີໄດ້ຢູ່…ຫລື ມັກເບິ່ງເຫັນດ້ານບວກໄດ້ສະເໜີ

ຄົນທີ່ມີບຸນຫລາຍແທ້ໆ ບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງມີຫຍັງພຽບພ້ອມຫລືດີພ້ອມ

ເຖິງແບບນັ້ນ..ເຂົາກໍ່ບໍ່ຮູ້ສຶກຕ່ຳກວ່າ ຫລືສູງກວ່າໃຜ.. ດີກວ່າໃຜຫລືຮ້າຍກວ່າໃຜ

ສະຫລາດກວ່າໃຜຫລືຈ້າກວ່າໃຜ ເພາະເຂົາໃຫ້ກຽດຄວາມເປັນຄົນຂອງທຸກຄົນ

ລວມໄປຮອດຕົນເອງ ຈຶ່ງບໍ່ນຳຕົນເອງໄປປຽບທຽບກັບໃຜ ເຂົາຍິນດີຮັບຟັງຄຳແນະນຳ

ຈາກຜູ້ອື່ນໂດຍບໍ່ຫລົງເປັນເຫຍື່ອຄຳສັນລະເສີນແລະຄຳນິນທາ.

ຄົນລຳບາກທີ່ພໍຊ່ວຍເຫລືອໄດ້ ກໍ່ຊ່ວຍໄປຕາມກຳລັງ..ແບບໃດທີ່ເກີນກຳລັງ

ກໍ່ບໍ່ປ່ອຍໃຫ້ຕົນເອງວ້ານວຸ່ນ ກັງວົນ ທຸກຮ້ອນໃຈໄປກັບສິ່ງນັ້ນ. ເຂົ້າໃຈ

ດີກວ່າທຸກຄົນມີກຳເປັນຂອງຕົນເອງ ມີກຳເປັນມໍລະດົກ ແຕ່ລະຄົນ

ຍ່ອມເປັນຕາມກົດແຫ່ງກຳທີ່ຕົນໄດ້ເຄີຍກະທຳ ບໍ່ເຮັດສິ່ງທີ່ບໍ່ດີລະອາຍ

ຊົ່ວຢ້ານບາບ ເຮັດສິ່ງທີ່ດີໆ ຫາເວລາທຳຈິດໃຫ້ຜ່ອງໃສດ້ວຍ.

ການມີສະຕິໃນການປະຕິບັດທຳໂດຍເຮັດໃນທີ່ໃດໆກໍ່ໄດ້

ບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງໄປເຮັດຢູ່ວັດ ຫລື ທີ່ສຳນັກປະຕິບັດທຳໃດໆ

ເຮັດທີ່ບ້ານກໍ່ໄດ້ ເຮັດໄດ້ໃນທຸກແຫ່ງດ້ວຍຄວາມມີສະຕິໃນປັດຈຸບັນຂະນະ

ພວກເຮົາທຸກຄົນ ສາມາດຝຶກຝົນຕົນເອງໃຫ້ເປັນຄົນທີ່ມີບຸນຫລາຍ ດັ່ງກວ່າໄດ້

ເປັນເລື່ອງທີ່ຮູ້ໄດ້ສະເພາະຕົນ

ຄົນທີ່ທຳການຝຶກຝົນຕົນເອງໃຫ້ເປັນຄົນມີບຸນຫລາຍກ່ອນຕາຍໄດ້ທຸກຄົນ