ຢາກໃຫ້ອ່ານຊ້າໆ ສະບາຍໆ ລອງອ່ານຊ້າໆ ສະບາຍໆ (ສະຫລະເວລາອ່ານ 3 ນາທີ ) ເຈົ້າຈະກາຍເປັນຄົນໂຊກດີ

2283

ເມື່ອຕອນທີ່ນົກຍັງມີຊີດຢູ່

ມັນຈະກິນມົດເປັນອາຫານ

ແຕ່ເມື່ອມັນຕາຍ ມັນກໍຈະຖືກມົດກິນເປັນອາຫານເຊັ່ນກັນ

ຕົ້ນໄມ້ໜຶ່ງຕົ້ນ

ສາມາດເຮັດເປັນໄມ້ຂີດໄຟໄດ້ເປັນລ້ານໆ ກ້ານ

ແຕ່ໄມ້ຂີດໄຟພຽງໜຶ່ງກ້ານ

ກໍສາມາດເຜົາຕົ້ນໄມ້ໄດ້ເປັນລ້ານໆ ຕົ້ນເຊັ່ນກັນ

ຈົ່ງຢ່າເບິ່ງຂ້າມຄົນ ທີ່ດ້ອຍກວ່າ

ເພາະເຫັນຕົວເອງວ່າຍິ່ງໃຫຍ່

ຢ່າເບິ່ງຂ້າມລູກຄ້າລາຍນ້ອຍ

ບໍ່ເຫັນຄຸນຄ່າຂອງພວກເຂົາ

ເພາະຈັກມື້ໜຶ່ງເຂົາອາດຈະເປັນລູກຄ້າລາຍໃຫຍ່ຂອງເຮົາກໍເປັນໄດ້

ຢ່າຄິດວ່າເຮົາແຂງແຮງບໍ່ມີວັນປ່ວຍເພາະອາຍຸຍັງນ້ອຍ

ໂລງສົບບໍ່ໄດ້ມີໄວ້ໃສ່ຄົນແກ່ແຕ່ມີໄວ້ໃສ່ຄົນຕາຍ

ຢ່າຄິດວ່າຂ້ອຍລວຍໃຊ້ເງິນຢ່າງຟຸ່ມເຟືອຍ

ຈັກມື້ເງິນພຽງ 1 ພັນ

ອາດມີຄ່າລາກຫຼາຍໃນວັນຕົກອັບກໍໄດ້

ບໍ່ມີຫຍັງແນ່ນອນໃນຊີວິດ

ໃຫຍ່ໄດ້ກໍນ້ອຍໄດ້ ລວຍໄດ້ກໍທຸກໄດ້

ແຂງແຮງໄດ້ກໍປ່ວຍໄດ້ ເກີດໄດ້ກໍຕ້ອງຕາຍໄດ້

ທຸກຄົນບໍ່ມີໃຜຢູ່ຄໍ້າຟ້າ ທ່ອງຈຳໃຫ້ຂຶ້ນໃຈ

“ຢ່າຫຼົງຕົວເອງ”

ແລະ ທີ່ສຳຄັນ “ຂ້ອຍຈະບໍ່ປະໝາດ”

ກັບຊີວິດອີກຕໍ່ໄປ

ຈະບໍ່ວ່າງພຽງໃດກໍຕ້ອງເບິ່ງແຍງດູແລຕົວເອງໃຫ້ດີ

ແມ້ວ່າບາງຄັ້ງຕິດຕໍ່ເພື່ອນໄດ້ຢາກ

ແຕ່ກໍໃຫ້ຄິດເຖິງສະເໝີ ຕອນເວັນດື່ມນໍ້າໃຫ້ຫຼາຍ

ກາງຄືນດື່ມນໍ້າໃຫ້ໜ້ອຍ

ມື້ໜຶ່ງດື່ມກາເຟບໍ່ຄວນເກີນ 2 ຈອກ

ເລື່ອງທີ່ຄວນລືມ 3 ເລື່ອງ

1. ລືມອາຍຸ

2. ລືມເລື່ອງທີ່ຜ່ານມາ

3. ລືມເລື່ອງທີ່ຈະກ່າວໂທດຄົນອື່ນ

ສິ່ງທີ່ຄວນມີໄວ້ 4 ຢ່າງ

1. ມີຄົນທີ່ຮັກເຈົ້າດ້ວຍຄວາມຈິງໃຈ

2. ມີເພື່ອນທີ່ຮູ້ໃຈ

3. ມີວຽກເຮັດງານທຳ

4. ມີເຮືອນ

ສິ່ງທີ່ບໍ່ຄວນເຮັດ 4 ຢ່າງ

1. ຢາກແລ້ວບໍ່ຍອມກິນ

2. ຢາກນໍ້າບໍ່ຍອມດື່ມ

3. ຢາກນອນແລ້ວບໍ່ຍອມນອນ

4. ເມື່ອຍແລ້ວບໍ່ຍອມພັກ

5. ບໍ່ສະບາຍບໍ່ຍອມຮັກສາ

6. ເຖົ້າແລ້ວຄ່ອຍຄິດເສຍໃຈ

ຄວາມຄຽດ

ເຮັດໃຫ້ຫົວໃຈ “ເຮັກວຽກໜັກ”

ຄວາມຮັກ

ເຮັດໃຫ້ຫົວໃຈ “ເຮັດວຽກດີ”

ຄວາມດີ

ເຮັດໃຫ້ຫົວໃຈນັ້ນ “ພ່ອງໂຕ”

ຄວາມໂງ່

ຈະເຮັດໃຫ້ “ເສຍຫາຍ”

ສິ່ງທີ່ສູງກວ່າເງິນ 7 ຢ່າງ

1. ການໄດ້ເກີດມາເປັນຄົນ

2. ການໄດ້ຍົດວາດສະໜາ

3. ການມີກັນລະຍາມິດ

4. ຫານມີຄວາມສຸດຈະລິດເປັນນິໄສ

5. ການມີໃຈປາສາຈາກກິລິຍາ

6. ການມີເວລາໃຫ້ບຸກຄົນອັນເປັນທີ່ຮັກ

7. ການຮູ້ຈັກຄຳວ່າ “ພໍ”

ຂອງມີຄ່າ 2 ຢ່າງ

1. ສຸຂະພາບຈິດ

2. ສຸຂະພາບກາຍ

ທຸກມີ 4 ທຸກ

1. ເບິ່ງບໍ່ທະລຸ

2. ສະລະບໍ່ລົງ

3. ແພ້ບໍ່ເປັນ

4. ປ່ອຍວາງບໍ່ເປັນ

ຊັບສົມບັດ 6 ສິ່ງ

1. ຮ່າງກາຍ

2. ຄວາມຮູ້

3. ຄວາມຝັນ

4. ທັດສະນະຄະຕິ

5. ຄວາມເຊື່ອໝັ້ນ

6. ຄວາມກ້າຫານ

ຂໍສົ່ງໃຫ້ຄົນທີ່ຮັກ ແລະ ເພື່ອນທີ່ດີທຸກຄົນ