ຄວາມເຊື່ອຜິດໆກັບການດື່ມນ້ຳໝາກພ້າວທີ່ຫຼາຍຄົນຍັງບໍ່ທັນຮູ້

1501

ນໍ້າໝາກພ້າວເປັນໜຶ່ງໃນນໍ້າໝາກໄມ້ ທີ່ໄດຮັບຄວາມນິຍົມຫຼາຍ ເພາະມີລົດຊາດທີ່ຫວານ ດື່ມແລ້ວສົດຊື່ ແລະ ຍັງດີຕໍ່ສຸຂະພາບ ແຕ່ຍັງມີຫຼາຍຄົນເຂົ້າໃຈຜິດ ຫຼື ຄວາມເຊື່ອບາງຢ່າງກ່ຽວກັບການດື່ມນໍ້າໝາກພ້າວທີ່ອາດຈະເຄີຍໄດ້ຍິນຄົນເວົ້າຕໍ່ໆກັນມາເຊັ່ນ:

-ຫ້າມດື່ມນໍ້າຫມາກພ້າວຕອນເປັນປະຈໍາເດືອນ

ແທ້ຈິງແລ້ວການດື່ມນໍ້າຫມາກພ້າວໃນໄລຍະທີ່ມີປະຈໍາເດືອນນັ້ນບໍ່ແຕກຕ່າງຈາກການດື່ມນໍ້າຫວານອື່ນໆ ເຮົາຍັງສາມາດດື່ມນໍ້າຫມາກພ້າວໄດ້ປົກະຕິ ເຖິງວ່າຈະມີປະຈໍາເດືອນ ໂດຍບໍ່ໄດ້ສົ່ງຜົນໃຫ້ເກີດຄວາມຜິດປົກະຕິຕໍ່ປະຈໍາເດືອນ ຫຼື ເຮັດໃຫ້ເຈັບທ້ອງແບບທີ່ເຮົາເຊື່ອກັນ

ແຕ່ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມບາງຄົນອາດຈະແພ້ນໍ້າໝາກພ້າວຖ້າວ່າດື່ມແລ້ວ ຮູ້ສຶກຄັນ,ມີຜື່ແດງ ຫຼື ມີອາການບວມໃຫ້ຢຸດດື່ມທັນທີ

-ຫຼັງອອກກຳລັງກາຍດື່ມນໍ້າໝາກພ້າວຈະດີທີ່ສຸດ

ການດື່ມນໍ້າໝາກພ້າວຫຼັງອອກຳລັງກາຍ ບໍ່ໄດ້ດີເທົ່າການດື່ມນໍ້າລ້າ ໂດຍສະເພາະເວລາທີ່ເສຍເຫື່ອຫຼາຍ ເມື່ອດື່ມນໍ້າໝາກພ້າວຈະທົດແທນແຮ່ທາດ ແລະ ພະລັງງານທີ່ຂາດຫາຍໄປໄດ້ບໍ່ເຕັມທີ່ ການດື່ມນໍ້າຜະລິດໃຫ້ຄົນອອກກຳລັງກາຍໂດຍສະເພາະຈະທົດແທນນໍ້າຕານ ແລະ ພະລັງງານໄດ້ດີກວ່າ

-ດື່ມນໍ້າໝາກພ້າຕອນຖືພາລູກຈະຂາວ

ການດື່ມນໍ້າຫມາກພ້າວບໍ່ໄດ້ມີຜົນຫຍັງຕໍ່ສີຜິວລູກນ້ອຍໃນທ້ອງ ຫຼື ປະລິມານໄຂຂອງເດັກນ້ອຍເລີຍ ລູກນ້ອຍຈະມີສີຜິວຂາວ ຫຼື ບໍ່ນັ້ນຂຶ້ນຢູ່ກັບກຳມະພັນຂອງພໍ່ແມ່ເດັກນ້ອຍເອງ

-ດື່ມນໍ້າໝາກພ້າວແລ້ວຈະຫຼຸລູກ

ໃນຄວາມຈິງນັ້ນໄດ້ມີການພິສູດແລ້ວວ່ານໍ້າຫມາກພ້າວນັ້ນມີສານເອັສໂຕຣເຈນ ແຕ່ມີໃນປະລິມານທີ່ໜ້ອຍ ແລະ ເກືອບຈະບໍ່ໄດ້ສົ່ງຜົນຫຍັງຕໍ່ການຖືພາ ຫຼື ການຫົດຕົວຂອງມົດລູກເລີຍດັ່ງນັ້ນ ການດື່ມນໍ້າຫມາກພ້າວໃນຂະນະທີ່ຖືພາບໍ່ໄດ້ເຮັດໃຫ້ຫຼຸລູກ

-ດື່ມນໍ້າຫມາກພ້າວຊ່ວຍເລັ່ງລະບົບເຜົາຜານໄດ້

ໃນຂະນະທີ່ຮ່າງກາຍຂອງເຮົາຂາດນໍ້າ ລະບົບເຜົາຜານນັ້ນຈະເຮັດວຽກຊ້າລົງ ແລະ ເມື່ອເຮົາດື່ມນໍ້າຫຍັງກໍ່ຕາມລົງໄປ ກໍ່ຈະຊ່ວຍໃຫເລັ່ງການເຮັດວຽກຂອງລະບົບເຜົາຜານນັ້ນໄດ້ຂຶ້ນມາຊົ່ວຄາວ ໂດຍບໍ່ຈໍາເປັນຕ້ອງເປັນນໍ້າໝາກພ້າກໍ່ໄດ້