ນັກວິທະຍາສາດ ປະເທດແມັກຊິໂກ ພັດທະນາ ໜ້າກາກປິດດັງ ປ້ອງກັນໂຄວິດ ໃນລະຫວ່າງເວລາກິນເຂົ້າ

280

ນັກວິທະຍາສາດ ປະເທດແມັກຊິໂກ ພັດທະນາ ໜ້າກາກປິດດັງ ປ້ອງກັນໂຄວິດ

ໃນລະຫວ່າງເວລາກິນເຂົ້າ ກັບບຸກຄົນອື່ນ ໂດຍທ່ານ Gustavo Acosta Altamirano

ໄດ້ນໍາສະແດງ ນະວັດຕະກໍາໃໝ່ຂອງລາວ ຊຶ່ງສາມາດຊ່ວຍ ປ້ອງກັນການແຜ່ລະບາດ ຂອງເຊື້ອໂຄວິດ-19 ໃນເວລາກິນເຂົ້າ ຮ່ວມກັບຄົນອື່ນ ສາມາດປ້ອງກັນລະອອງ

ການແຜ່ເຊື້ອເຂົ້າທາງດັງ ໄດ້ຢ່າງມີປະສິດທິພາບ ແລະ ສາມາດໃຊ້ທັບຊ້ອນ ກັບຜ້າປິດປາກ-ດັງ ທົ່ວໄປ ເວລາອອກໄປນອກສະຖານທີ່.

ຢາກທົດລອງ ເອົາໄປໃຊ້ເບິ່ງບໍ່ ?