ຂໍຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອ ຈາກຜູ້ໃຈບຸນ

1472

ທາງຫນ່ວຍຊີບຂໍຕາງຫນ້າໃຫ້ກັບຄອບຄົວ ນາງ ນວມ ແສງອຸດົມ ອາຍຸ 58ປີ ປັດຈຸບັນຢູ່ບ້ານວັງມົນ ເມືອງໂພນໂຮງ ແຂວງວຽງຈັນ ທີ່ອາໄສຢູ່ກັບລູກສາວສອງຄົນຜົວຕາຍປະໄດ້ລາຍປີແລ້ວ

ເຊິ່ງຕອນນີ້ ນາງນວມ (ຜູ້ເປັນແມ່) ໄດ້ເສຍຊີວິດແລ້ວດ້ວຍພະຍາດຂອງຜູ້ກ່ຽວເອງ ຜູ້ເປັນລູກສາວບໍ່ມີເງີນມ້ຽນຄາບອາບສົບແມ່
ສະນັ່ນ ຈຶ່ງຂໍຄວາມຊ່ວຍເຫລືອຈາກສັງຄົມປະກອບສ່ວນຄົນລະເລັກລະຫນ້ອຍເພື່ອມ້ຽນຄາບອາບສົບຂອງນາງນວມໃນຄັ້ງນີ້.

ຊ່ອງທາງການຊ່ວຍເຫຼືອ:
0191 20000 185966001
MS MIME KHINETHAVISOUK
ນາງ ມີມີ່ ຂຽນທະວີສຸກ

ທາງຫນ່ວຍຊີບຂໍຕາງຫນ້າໃຫ້ກັບຄອບຄົວ ນາງ ນວມ ແສງອຸດົມ ອາຍຸ 58ປີ ປັດຈຸບັນຢູ່ບ້ານວັງມົນ ເມືອງໂພນໂຮງ ແຂວງວຽງຈັນ ທີ່ອາໄສຢູ່ກັບລູກສາວສອງຄົນຜົວຕາຍປະໄດ້ລາຍປີແລ້ວ

ເຊິ່ງຕອນນີ້ ນາງນວມ (ຜູ້ເປັນແມ່) ໄດ້ເສຍຊີວິດແລ້ວດ້ວຍພະຍາດຂອງຜູ້ກ່ຽວເອງ ຜູ້ເປັນລູກສາວບໍ່ມີເງີນມ້ຽນຄາບອາບສົບແມ່
ສະນັ່ນ ຈຶ່ງຂໍຄວາມຊ່ວຍເຫລືອຈາກສັງຄົມປະກອບສ່ວນຄົນລະເລັກລະຫນ້ອຍເພື່ອມ້ຽນຄາບອາບສົບຂອງນາງນວມໃນຄັ້ງນີ້.